top of page

Prof Dr Saim Yılmaz

Girişimsel Radyoloji Uzmanı

Varisson Radyoloji Klinikleri Istanbul&Antalya 

ULUSAL YAYINLAR

 

 

 1. Timur Sindel, Mustafa Melikoğlu, Saim Yılmaz, Adnan Kabaalioğlu, Ersin Lüleci. Hipertrofik pilor stenozunun tanı ve postoperatif takibinde ultrasonografinin yeri. Pediatrik Cerrahi Dergisi 1991; 5: 46-48.

 2. Ersin Lüleci, Timur Sindel, Ali Apaydın, Saim Yılmaz, Utku Şenol, Gülşen Yakupoğlu. Multipl renal infarktlar ve subkapsüler hemoraji ile karakterize bir poliarteritis nodosa olgusu. T.C.D.D.Hastaneleri Tıp Bülteni 1992; 2: 71-75. 

 3. Ersin Lüleci, Timur Sindel, Ali Apaydın, Adnan Kabaalioğlu, Saim Yılmaz. Detection of intracranial hemorrhage in premature infants by US and correlation with clinical outcome. Marmara Medical Journal 1992; 5: 109-115. 

 4. Can Özkaynak, Ali Apaydın, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Helikal BT anjiografi: Vasküler patolojilerde yeni bir yöntem. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1994; 1 :57-60.

 5. Can Özkaynak, Gökhan Arslan, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Ön çarpraz bağ zedelenmesinde interkondiler çentiğin BT ile değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 12: 21-27. 

 6. Ersin Lüleci, Timur  Sindel, Saim Yılmaz, Utku Şenol. iliak arter stenoz ve oklüzyonlarında Wallstent uygulanımı,  orta dönem takip sonuçları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1995; 1,:328-333. 

 7. Can Özkaynak, Ali Apaydın, Metin Çubuk, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Bronkojenik karsinomada helikal BT. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1995; 1: 373-379. 

 8. Timur Sindel, Saim Yılmaz, Recai Tuncer, Can Özkaynak, Ersin Lüleci. İntrakranyal menenjiomların preoperatif embolizasyonu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1995; 1: 472-476. 

 9. Timur Sindel, Oğuz Bircan, Saim Yılmaz, Adnan Kabaalioğlu, Ersin Lüleci. Poliarteritis nodosa olgularında spontan renal subkapsüler hematom: BT, US ve anjiografi bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1996; 2: 166-169. 

 10. Timur Sindel, Saim Yılmaz, Kemal Emek, Okan Erdoğan, Ersin Lüleci. Malign tıkanma sarılığının perkütan transhepatik bilier drenajla palyasyonu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1996; 2: 107-110.   

 11. Timur Sindel, Saim Yılmaz, Can Özkaynak, Ersin Lüleci. Renal karsinom olgularında preoperatif ve palyatif embolizasyon. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1996; 2: 59-63. 

 12. Can Özkaynak, Gökhan Arslan, Saim Yılmaz, Ali Apaydın, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Aortoiliak stent olgularında helikal BT anjiografi ile takip. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1996; 2: 111-115. 

 13. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Mutlu Cihangiroğlu, Ersin Lüleci. Travmatik renal hemorajilerin tedavisinde süperselektif transkateter embolizasyonun değeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji dergisi 1996; 2: 335-338.  

 14. Saim Yılmaz, Gökhan Arslan, Can Özkaynak, Kamil Karaali, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Üreter obstrüksiyonuna bağlı renal kolik olgularında spiral BT reformat görüntülerinin değeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1996; 2: 324-329. 

 15. Saim Yılmaz, Timur sindel, Adnan Kabaalioğlu, Kamil Karaali, Ersin Lüleci. Ekstrakranial baş ve boyun tümörlerinin PVA ile embolizasyonu. Türk Radyoloji Dergisi 1997; 1: 8-13. 

 16. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Terminal dönem böbrek hastalığında malign hipertansiyon ve proteinürinin renal ablasyonla tedavisi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1997; 3: 38-41. 

 17. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Recai Tuncer, Mutlu Cihangiroğlu, Ersin Lüleci. İntrakranial anevrizmaların tanısında BT, MRA ve DSA’nın karşılaştırılması. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1997; 3: 1-5. 

 18. Saim Yılmaz, Gökhan Arslan, Adnan Kabaalioğlu, Can Özkaynak, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Üriner sistem taşlarının görüntülenmesinde spiral BT ve konvansiyonel BT’nin karşılaştırılması. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 3: 136-140. 

 19. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Recai Tuncer, Mutlu Cihangiroğlu, Ersin Lüleci. Erişkin dönem Moya Moya hastalığı: BT, MR ve DSA bulguları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 1997; 5(1):  

 20. Adnan Kabaalioğlu, Ali Apaydın, Saim Yılmaz, Can Çevikol, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Renovasküler hipertansiyonda renkli Doppler US ile intrarenal erken sistolik akselerasyon ölçümleri: anjiografi ile korelasyon. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1997; 3: 238-243.

 21. Ali Apaydın, Adnan Kabaalioğlu, Saim Yılmaz, Mutlu Cihangiroğlu, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Abdominal abselerde görüntüleme yöntemleri eşliğinde perkütan drenaj. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji dergisi 1997; 3: 228-233.

 22. Ersin Lüleci, Timur Sindel, Saim Yılmaz. Renovasküler hipertansiyonun perkütan transluminal anjioplasti ile tedavisi: orta dönem takip sonuçları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1998; 4: 62-66.

 23. M. Cihangiroğlu, C. Türkay, A. Kabaalioğlu, Saim Yılmaz, Ö. Beyazıt, E. Lüleci. Koroner by-pass cerrahisi sonrası internal mamarian arter greft açıklığının renkli Doppler US ile değerlendirilmesi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1998; 4: 31-35.

 24. Özlem Barutçu, Utku Şenol, Saim Yılmaz, Can Özkaynak, Ersin Lüleci. Karotid arter darlıklarının derecelendirilmelerinde üç boyutlu helikal BT anjiografi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1999; 5: 135-140.

 25. Kağan Çeken, Utku Şenol, Saim Yılmaz, Adnan Kabaalioğlu, Ali Apaydın, Gültekin Süleymanlar, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Üst ekstremite venöz darlık ve tıkanıklıklarında renkli Doppler USG’ nin yeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 2000; 6: 43-48.

 26. Saim Yılmaz, Timur Sindel, Sevin Balkan, Ersin Lüleci. Bilateral internal karotis arter stenozlarının balon anjioplasti ve stentle tedavisi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 2001; 7: 398-401. 

 27. Üstün H, Üstün M, Sindel T, Yılmaz S, Bozcuk H, Karpuzoğlu G, Savaş B. Lipiodol chemoembolization and additional tamoxifen and verapamil as chemosensitizers in unresectable hepatocellular carcinoma with immunohistochemically P-glucoprotein positive case. Turkish Journal of Cancer 2001; 31 (2): 78-81.

 28. Ruhi Onur, Timur Sindel, Saim Yılmaz, Ersin Lüleci. Karotis Arter Stenozlarında Endovasküler Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi 2007;12(4): 273-278.

 29. Çağatay Andiç, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Santral venöz kateterizasyon zorluğu olan olgularda, radyologlar tarafından yerleştirilen kalıcı hemodializ kateterlerinin takip sonuçları. Bilgisayarlı Tomografi Dergisi 2007; 10(3):67-73.

 30. Çağatay Andiç, Saim Yılmaz, Timur Sindel, Ersin Lüleci. Akut ve subakut derin ven trombozlarında lateter aracılığıyla yapılan trombolitik tedavinin erken dönem etkinliği. Bilgisayarlı Tomografi Dergisi 2007; 10(3):74-79.

 

 

bottom of page